กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องส่งมาทางอีเมล์ ที่  online@inet.co.th  ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครแจ้งแก้ไขข้อมูลในวันสอบสัมภาษณ์
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 - 11 มกราคม 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://dbd.thaijobjob.com
คำตอบ : ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาร์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 - 12 มกราคม 2566  ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 380 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 350 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://dbd.thaijobjob.com พิมพ์ใบสมัครสอบได้หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
คำตอบ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ที่ปิดประกาศของกรมธุรกิจการค้า และทางเว็บไซต์ http://www.dbd.go.th หัวข้อ "รับสมัครพนักงาน" หรือ https://dbd.thaijobjob.com
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 563 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 02-547-4452 หรืออ่านประกาศรับสมัครโดยละเอียดที่หน้าเว๊ป https://dbd.thaijobjob.com